Skip to content

Antidiscriminatiebeleid

Antidiscriminatiebeleid Limburg Social Services

Antidiscriminatiebeleid bij werving en selectie

Document F-048

  Laten we er samen voor zorgen dat iedereen echt gelijke kansen krijgt. Gelijke kansen voor iedereen. Werk creëert waarde voor iedereen. Daarom vinden wij dat iedereen gelijke kansen moet hebben. Discriminatie? Dat doen wij dus niet! Limburg Social Services zet zich in voor een gelijke behandeling voor iedereen en voor een divers personeelsbeleid. Deze overtuiging hanteren wij strikt bij de werving en selectie van kandidaten.

  Algemeen uitgangspunt

  De bedrijfsvoering van Limburg Social Services is erop gericht werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, leven, politieke of religie, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

  Bij het wervings- en selectieproces worden werkzoekenden gelijk behandeld, omdat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functiegerelateerd zijn.

  Doel

  Het doel van dit beleid is om duidelijk en transparant te zijn voor werknemers en derden over:

  • Wat Limburg Social Services verstaat onder discriminatie/discriminerende verzoeken;

  • Wat is het standpunt van de Limburg Social Services ten aanzien van discriminatie/discriminerende verzoeken;

  • Handelen door de medewerkers:

  • Wat wordt er van medewerkers verwacht en hoe zij handelen tijdens hun werk, vooral bij de activiteiten (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) die verband houden met werving en selectie;

  • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/of melding;

  • Verantwoordelijkheden van de werkgever.

  Definitie van discriminatie

  Onder discriminatie wordt verstaan: het direct en indirect maken van onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, leven, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het reageren op verzoeken van opdrachtgevers om bij werving en selectie onderscheid te maken tussen personen op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede uitoefening van de functie.

 Positie Limburg Social Services

  In de praktijk blijkt dat een fout snel gemaakt wordt. Onze mensen herkennen niet ieder discriminerend verzoek en gaan soms onbewust in op de wens van een klant. Wie is zich misschien niet bewust van de discriminerende bewering ervan. Hoe gemakkelijk wordt een fout gemaakt? Iedereen begrijpt dat een advertentie waarin ‘geen vrouwen’ of ‘geen Marokkanen’ voorkomen duidelijk discriminatie is. Maar vragen om een medewerker met ‘tussen de vijf en tien jaar werkervaring’ mag ook niet.

 Limburg Social Services wijst elke vorm van discriminatie af.

  Verzoeken van opdrachtgevers om bij werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden alleen gehonoreerd als daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat.

  Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als de selectie op de gevraagde criteria:

  • Dient een legitiem doel. Dit betekent dat er een goede functiegerelateerde reden is om deel te nemen aan de werving en selectie op basis van relevante criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is beveiliging);

  • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;

  • In redelijke verhouding tot het doel is er sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;

  • Noodzakelijk omdat er geen andere, minder discriminerende manier is om het doel te bereiken, daar wordt aan het noodzakelijkheidscriterium voldaan.

 Limburg Social Services tolereert niet dat werknemers discriminerend worden behandeld door derden. onder medewerkers worden hier tevens verstaan medewerkers die onder leiding en toezicht van een kredietnemer werkzaamheden verrichten.

  Antidiscriminatiebeleid bij werving en selectie

  Werving- en selectiebeleid

  Laten we er samen voor zorgen dat iedereen echt gelijke kansen krijgt.

  Handelen door de medewerkers

  • De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers die een discriminerend karakter hebben, dergelijke verzoeken te herkennen en ervoor te zorgen dat er geen medewerking wordt verleend.

  • Als de medewerker twijfelt of er wel of geen objectieve rechtvaardiging bestaat voor een verzoek van een opdrachtgever om bij het werving- en selectieproces rekening te houden met bepaalde criteria, of Als u vragen heeft over de wijze waarop u een verzoek moet afhandelen, kan de medewerker raadpleeg Nicolas Arrieta.

  • Indien de medewerker discriminatie constateert en deze aan de orde wil stellen, misbruik of wangedrag wil melden en/of een vertrouwensprobleem heeft, kan de medewerker contact opnemen met Nicolas Arrieta.

  • Indien dit voor de medewerker niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de medewerker contact opnemen met de directie van Limburg Social Services

Vacature teksten

De vacatures op onze website zijn zo geschreven dat ze via zoekmachines vindbaar zijn. De manier om te werken vindt tegenwoordig grotendeels via internet plaats. Specifieke en goed indexeerbare vacatureteksten zijn daarom een must, zodat mensen onze vacatures goed kunnen vinden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat wij in een vacature het woord ‘startersfunctie’ gebruiken. Hiermee willen wij alleen maar aangeven dat het een functie betreft waarvoor geen ervaring vereist is. Hiermee bedoelen we niet dat we alleen maar jonge mensen bedoelen die op zoek zijn naar mensen. Limburg Social Services iedereen is welkom en iedereen krijgt gelijke kansen.

 Verantwoordelijkheden van de werkgever

Limburg Social Services is verantwoordelijk voor:

  • Het creëren van een veilige werkomgeving waar mensen met respect met elkaar omgaan, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook wordt voorkomen en aangepakt; De bekendheid en implementatie van dit antidiscriminatiebeleid. Dit houdt onder meer in dat ervoor wordt gezorgd dat werknemers:

  • op de hoogte zijn van en bekend zijn met het beleid. Dit wordt op de volgende manier gerealiseerd;

Discriminatie is een vast agendapunt op het maandelijkse werkoverleg.

  • goede instructies hebben gekregen over het herkennen van discriminatie en discriminerende verzoeken. Dit wordt op de volgende manier gerealiseerd: medewerkers op kantoor hebben de instructie ontvangen;

  • voorbereid zijn op de situatie dat zij met een discriminerend verzoek worden geconfronteerd en weten hoe zij het gesprek met cliënten kunnen voeren en terugdraaien. Dit gebeurt op de volgende manier: uitzendkrachten krijgen de opdracht dat als er iets gebeurt op de werkvloer, zij dit moeten melden bij zijn of haar tussenpersoon, die samen met de uitzendkracht een gesprek zal hebben met de zorgen van de opdrachtgever.

 De evaluatie en bijstelling van dit beleid. Geleen, 1 december 2023.

  Antidiscriminatiebeleid bij werving en selectie

  Werving- en selectiebeleid.

  Laten we er samen voor zorgen dat iedereen werkelijk gelijke kansen krijgt.

  Vacaturecheck

  Leeftijdsdiscriminatie bij vacatures komt nog regelmatig voor: in 2017 verschenen er 40.000 tot 60.000 online vacatures die tot leeftijdsdiscriminatie kunnen leiden. Het effect is groot. Leeftijdseisen schrikken oudere werkzoekenden af om te solliciteren. Bij de beslissing om te solliciteren weegt een leeftijdseis zwaarder dan het salaris, de reistijd en het soort contract samen. Hoe voorkom je als werkgever dat jouw mensen bij voorbaat leeftijd afkeuren?

Gericht zoeken

Op zoek naar die ene geschikte collega, jij wilt het kaf van het koren kunnen scheiden. Dat begint bij het scherp opstellen van de vacature. Het is belangrijk om alleen te vragen naar kwaliteiten, vaardigheden en kennis die functioneel relevant zijn. Doe je dat niet, dan kun je hele groepen uitsluiten op zoek naar die ene kandidaat. En onder die groepen heeft die ene perfecte nieuwe collega zich misschien net verstopt.

  Direct of indirect onderscheid

  Bepaalde eisen kunnen een ‘direct onderscheid’ maken in een vacaturetekst. Ze sluiten onmiddellijk een groep mensen af. Als je een ‘jongere’ zoekt, sluit je een oudere uit en dat mag volgens de wet niet. Er zijn ook termen die ‘indirect’ naar leeftijd verwijzen. Vraag bijvoorbeeld naar een starter of een student. Omdat het resultaat kan zijn dat je ook oudere werkzoekenden uitsluit, kun je dit soort termen beter niet gebruiken. Als zij discrimineren, is dat ook verboden.